Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Hoàng Vũ
Điện thoại:
0650.3820953
Hiệu Trưởng
Đại Học Sư Phạm Hóa
Trần Hoàng Vũ
2 Phạm Hồng Thái
Điện thoại:
0650.3820953
Phó Hiệu Trưởng
Đại Học Sư Phạm Lý
Phạm Hồng Thái
3 Dương Võ Anh Thư
Điện thoại:
06503820953
Phó hiệu trưởng
ĐH Anh ngữ
Dương Võ Anh Thư
Chi bộ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Hồng Thái
Bí thư Phạm Hồng Thái
2 Dương Võ Anh Thư
Phó bí thư Dương Võ Anh Thư
3 Võ Thị Thuý Nguyễn
Ủy viên Võ Thị Thuý Nguyễn
Công đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Tấn Sĩ
Chủ tịch công đoàn Nguyễn Tấn Sĩ
2 Võ Thị Thuý Nguyễn
Phó Chủ Tịch Võ Thị Thuý Nguyễn
3 Võ Qưới Lĩnh
Ủy viên Võ Qưới Lĩnh
4 Trần Thị Tuyết Minh
Ủy viên Trần Thị Tuyết Minh
5 Nguyễn Thị Mỹ An
Ủy viên Nguyễn Thị Mỹ An
Chi đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Thanh Loan
Đoàn viên
ĐH SP Văn
Nguyễn Thị Thanh Loan
2 Ngô Thu Thảo
Phó bí thư
ĐH SP Văn
Ngô Thu Thảo
3 Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Ủy viên
CĐ SP Văn
Nguyễn Thị Ngọc Điệp
4 Vũ Thị Thùy
Đoàn viên
ĐH QLGD
Vũ Thị Thùy
5 Nguyễn Hữu Thiện
Đoàn viên
CĐSP Lý
Nguyễn Hữu Thiện
6 Đoàn Thị Ánh Tuyết
Đoàn viên
ĐH SP Lý
Đoàn Thị Ánh Tuyết
7 Võ Quớt Lĩnh
Đoàn viên
ĐH SP Sử
Võ Quớt Lĩnh
8 Nguyễn Thị Thanh Loan
Bí thư
CĐ SP Văn
Nguyễn Thị Thanh Loan
9 Trần Thị Tuyết Minh
Đoàn viên
ĐHSP Văn
Trần Thị Tuyết Minh
10 Đặng Vũ Hoài An
Đoàn viên
ĐHSP Sử
Đặng Vũ Hoài An
11 Võ Qướt Lĩnh
Đoàn viên
ĐHSP Sử
Võ Qướt Lĩnh
12 Đỗ Thị Thu Thủy
Đoàn viên
CĐSP Địa
Đỗ Thị Thu Thủy
13 Trương Hà Minh Tâm
Đoàn viên
ĐHSP Sử
Trương Hà Minh Tâm
14 Ngô Hàn Nhật Quân
Đoàn viên
ĐHSP Anh
Ngô Hàn Nhật Quân
15 Nguyễn Thị Hiền
Đoàn viên
CĐSP Toán
Nguyễn Thị Hiền
16 Trần Ngọc Nhung
Đoàn viên
CĐSP Toán
Trần Ngọc Nhung
17 Võ Thị Thanh Huyền
Đoàn viên
ĐHSP Toán
Võ Thị Thanh Huyền
18 Nguyễn Thị Minh Thùy
Đoàn viên
CĐSP Toán
Nguyễn Thị Minh Thùy
19 Nguyễn Cao Bảo Ngọc
Đoàn viên
CĐSP Toán
Nguyễn Cao Bảo Ngọc
20 Lê Thị Thùy Dung
Đoàn viên
ĐHSP Lý
Lê Thị Thùy Dung
21 Vũ Lê Thanh Huyền
Đoàn viên
CĐSP Tin
Vũ Lê Thanh Huyền
22 Cù Thị Nga
Đoàn viên
ĐHSP Sinh-CN
Cù Thị Nga
23 Nguyễn Thị Hồng Ngân
Đoàn viên
CĐ Nhạc
Nguyễn Thị Hồng Ngân
24 Nguyễn Thanh Hùng
Đoàn viên
SP Toán
Nguyễn Thanh Hùng
25 Nguyễn Thị Nhã Trân
Đoàn viên
SP Địa
Nguyễn Thị Nhã Trân
26 Nguyễn Thị Cẩm Nhung
Đoàn viên
SP Toán
Nguyễn Thị Cẩm Nhung
27 Dương Thị Mai Trâm
Đoàn viên Dương Thị Mai Trâm
28 Dương Đức Ngọc
Đoàn viên Dương Đức Ngọc
29 Ngô Thị Cẩm Tiên
Đoàn viên Ngô Thị Cẩm Tiên
30 Bùi Dương Thảo Phương
Đoàn viên Bùi Dương Thảo Phương
31 Nguyễn Thị Thanh Yến
Đoàn viên
SP Anh
Nguyễn Thị Thanh Yến
Hành chính
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phạm Thị Ngọc Quỳnh
Tổ trưởng
ĐH Tin
Phạm Thị Ngọc Quỳnh
2 Nguyễn Thị Ngọc Thy
Tổ phó VP
Văn thư
Nguyễn Thị Ngọc Thy
3 Nguyễn Thị Thùy Trâm
Kế toán Nguyễn Thị Thùy Trâm
4 Đinh Hoàng Nam
Tổ viên
CĐSP Anh
Đinh Hoàng Nam
5 Nguyễn Thu Hồng
Giám thị Nguyễn Thu Hồng
6 Nguyễn Văn Phương
Bảo vệ Nguyễn Văn Phương
7 Nguyễn Ngọc Nhẫn
Bảo vệ Nguyễn Ngọc Nhẫn
8 Nguyễn Văn Đắt
Bảo vệ Nguyễn Văn Đắt
9 Nguyễn Ngọc Lan
Phục vụ Nguyễn Ngọc Lan
10 Tống Thị Thanh Thúy
Phục vụ Tống Thị Thanh Thúy
Tổ bộ môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ ngữ văn
1 Nguyễn Thị Ích
Tổ trưởng Nguyễn Thị Ích
2 Nguyễn Thị Mỹ An
Tổ phó Nguyễn Thị Mỹ An
3 Nguyễn Thị Hằng
GV Nguyễn Thị Hằng
4 Nguyễn Thị Ngọc Điệp
GV Nguyễn Thị Ngọc Điệp
5 Đoàn Hoài Trang
Tổ phó
ĐHSP Văn
Đoàn Hoài Trang
6 Nguyễn Thị Thanh Loan
GV Nguyễn Thị Thanh Loan
7 Ngô Thu Thảo
GV
ĐH SP Văn
Ngô Thu Thảo
8 Nguyễn Thị Hằng
GV
ĐH SP Văn
Nguyễn Thị Hằng
9 Nguyễn Thị Tuyết Minh
GV
ĐH SP Văn
Nguyễn Thị Tuyết Minh
10 Nguyễn Thị Phương Loan
Tổ viên
CĐSP Văn
Nguyễn Thị Phương Loan
11 Mai Thị Thu
Tổ viên
Thạc sĩ văn
Mai Thị Thu
12 Nguyễn Văn Thành
Tổ viên
ĐHSP Văn
Nguyễn Văn Thành
13 Bùi Dương Thảo Phương
Tổ viên
CĐSP Văn
Bùi Dương Thảo Phương
Tổ Toán
14 Hồ Văn Minh
Tổ phó Toán Hồ Văn Minh
15 Vương Thị Kim Loan
Tổ truởng Toán Vương Thị Kim Loan
16 Nguyễn Hữu Bảo
Gv Toán Nguyễn Hữu Bảo
17 Nguyễn Thị Hiền
GV Toán Nguyễn Thị Hiền
18 Trần Ngọc Nhung
GV Toán Trần Ngọc Nhung
19 Võ Thị Thanh Huyền
GV Toán Võ Thị Thanh Huyền
20 Nguyễn Ngọc Hạnh
GV Toán Nguyễn Ngọc Hạnh
21 Lê Thị Hạnh
Gv Toán Lê Thị Hạnh
22 Nguyễn Thị Minh Thùy
GV
CĐSP Toán
Nguyễn Thị Minh Thùy
23 Nguyễn Cao Bảo Ngọc
GV
CĐSP Toán
Nguyễn Cao Bảo Ngọc
Tổ Tiếng Anh
24 Nguyễn Thị Nguyên Hà
Tổ trưởng Anh Nguyễn Thị Nguyên Hà
25 Nguyễn Mộng Thúy
Tổ phó Anh Nguyễn Mộng Thúy
26 Lê Thị Huệ
Phụ trách thư viện Lê Thị Huệ
27 Ngô Hàn Nhật Quân
Gv Anh Ngô Hàn Nhật Quân
28 Cao Thị Bình
Gv Anh Cao Thị Bình
29 Trần Thị Phương
GV
ĐHSP Anh
Trần Thị Phương
30 Nguyễn Thanh Vũ
GV
Thạc sĩ Anh
Nguyễn Thanh Vũ
Tổ Hóa - Sinh - CN
31 Lê Thị Oanh
Tổ trưởng Hoá - Sinh- CN Lê Thị Oanh
32 Nguyễn Thị Tuyết Thu
GV Sinh Nguyễn Thị Tuyết Thu
33 Nguyễn Thị Quỳnh Khanh
GV Sinh Nguyễn Thị Quỳnh Khanh
34 Võ Thị Thúy Nguyễn
Tổ phó Hoá - sinh - CN Võ Thị Thúy Nguyễn
35 Nguyễn Thị Mộng Linh
GV Hoá Nguyễn Thị Mộng Linh
36 Cù Thị Nga
GV Sinh Cù Thị Nga
37 Đỗ Thị Đằng
GV CN Đỗ Thị Đằng
Tổ Sử Địa
38 Nguyễn Thị Mỹ Định
Tổ trưởng Sử Địa Nguyễn Thị Mỹ Định
39 Đặng Vũ Hoài An
Tổ phó Sử Địa Đặng Vũ Hoài An
40 Trương Hà Minh Tâm
GV
ĐHSP Sử
Trương Hà Minh Tâm
41 Đỗ Thị Thu Thủy
GV Địa Đỗ Thị Thu Thủy
42 Vương Thị Thúy Hằng
GV Địa Vương Thị Thúy Hằng
43 Võ Quớt Lĩnh
Tổ Sử Võ Quớt Lĩnh
44 Nguyễn Ngọc Liễu
GV GDCD Nguyễn Ngọc Liễu
45 Trương Thị Phương Thảo
Gv GDCD Trương Thị Phương Thảo
Tổ Lý - Tin - CN
46 Nguyễn Tấn Sĩ
Tổ trưởng Lý - Tin Nguyễn Tấn Sĩ
47 Lê Thị Hồng Tươi
Tổ phó Lý -Tin Lê Thị Hồng Tươi
48 Đoàn Thị Ánh Tuyết
GV Lý Đoàn Thị Ánh Tuyết
49 Phan Thị Hải Yến
GV Lý Phan Thị Hải Yến
50 Lâm Tấn Phúc
Tổ Lý - Tin - CN Lâm Tấn Phúc
51 Vũ Lê Thanh Huyền
GV Tin Vũ Lê Thanh Huyền
Tổ TD - Nhạc - Hoạ
52 Lê Xuân Hùng
Tổ trưởng TD- N - Hoạ Lê Xuân Hùng
53 Hoàng Sĩ Nam
GV TD Hoàng Sĩ Nam
54 Lê Thanh Hải
GV TD Lê Thanh Hải
55 Trần Minh Phước
GV TD Trần Minh Phước
56 Lê Chung
GV Hoạ Lê Chung
57 Nguyễn Thị Diễm Châu
GV Hoạ Nguyễn Thị Diễm Châu
58 Nguyễn Thị Hồng Ngân
GV Nhạc Nguyễn Thị Hồng Ngân
59 Lê Minh Hùng
tổ phó TD
Phụ trách thiết bị
ĐH TDTT
Lê Minh Hùng
Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập6
  2. Hôm nay13
  3. Tháng hiện tại7,598
  4. Tổng lượt truy cập288,045
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây